Stadgar ursprungliga

STADGAR FÖR SLOTTSÅVÄGENS FIBERFÖRENING EKONOMISK FÖRENING

Antagna av Föreningens konstituerande stämma 2016-05-25

§§ 6 och 7.1 förändrade med angivande av maxbelopp vid extra föreningsstämma 2016-06-22

§ 1 FIRMA

Föreningens namn är Slottsåvägens Fiberförening ekonomisk förening, nedan kallad Föreningen.

§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna renodlade trafiktjänster, exempelvis bredband och telefon, samt bedriva annan med nätet sammanhängande och förenlig verksamhet.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja Föreningens tjänster.

§ 3 STYRELSENS SÄTE

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Marks kommun.

§ 4 MEDLEMSKAP

Till medlem kan antas sökande som äger en fastighet inom Föreningens verksamhetsområde, som utgörs av Slottsåvägen i Skene med omnejd. Har en fastighet flera delägare kan dock endast en av dem vara medlem.

Ansökan om medlemskap görs skriftligen till Föreningen på av Föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

Medlem förväntas följa Föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av Föreningens ändamål.

Om det är ändamålsenligt kan arrendator/hyresgäst jämställas med fastighetsägare i dessa stadgar. Den arrendator/hyresgäst som ansöker om medlemskap behöver uppvisa fullmakt från fastighetsägaren.

§ 5 MEDLEMS ÅLIGGANDE

Varje medlem är skyldig att följa Föreningens stadgar och beslut samt att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatsen och medlemsavgifter samt verka för Föreningens bästa.

§ 6 INSATS

Varje medlem skall delta i Föreningen med ett insatsbelopp. Insatsbeloppet ger en motsvarande andel i Föreningen. Insatsen skall betalas till föreningens konto när medlemskap beviljats. Beloppet får vara lägst 100Kr och högst 1000Kr.

Vid en medlems utträde betalas insatsen tillbaka enligt 4 kap. 1 § Lagen om ekonomiska föreningar.

§ 7 AVGIFTER

Avgifter beslutas av styrelsen och fastställs av föreningsstämman. Avgifter betalas på det sätt och vid den tid som styrelsen bestämmer. Avgifter återbetalas normalt ej med undantag av det som framgår av § 9.

§ 7.1 Medlemsavgift

Varje medlem skall årligen till Föreningen betala medlemsavgift om högst 1000 Kr.

§ 7.2 Anslutningsavgift

Varje medlem skall till Föreningen betala anslutningsavgift för anslutning av byggnad på medlemmens fastighet i enlighet med överenskommet fastighetsanslutningsavtal. När fastighetsanslutningsavtal slutits skall hela anslutningsavgiften betalas av medlemmen. Anslutningsavgiften kan delas upp i flera belopp som betalas av medlemmarna till Föreningen i den takt som anläggningsarbetet kräver.

Medlemmar som tillkommer efter byggstart av fiberkabelnätet kan komma att debiteras en engångsavgift vilken anges i aktuellt fastighetsanslutningsavtal.

§ 7.3 Nätavgift

Varje medlem skall till Föreningen årligen betala en nätavgift för förvaltningen av fiberkabelnätet.

§ 7.4 Andra avgifter

Andra avgifter som avser innehållet i § 2 kan tillkomma.

§ 8 UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP OCH UTESLUTNING

Ett medlemskap i Föreningen får sägas upp tidigast ett år efter inträdet. Uppsägning skall göras skriftligen till styrelsen.

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar Föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur Föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

Om andel inte överlåtits i samband med att fastigheten byter ägare, eller om andelen har överlåtits i samband med att fastigheten bytt ägare men att förvärvaren inte ansöker om, respektive inte beviljas medlemskap, upphör medlemskapet och vederbörande rättsinnehavare får tillbaka den inbetalda insatsen och eventuell beslutad vinstutdelning enligt bestämmelserna i 6§ stadgarna och 4 kap. 1§ m.fl. Lag (SFS1987:667) om ekonomiska föreningar.

§ 9 EJ INSTALLATION AV FIBER

Styrelsen kan göra bedömningen att det till ett visst område inte är ekonomiskt försvarbart att dra fiberkabel. Den medlem som drabbas av detta ska kunna säga upp sitt medlemskap i Föreningen och återfå erlagd anslutningsavgift.

§ 10 AVGÅNG

Utom i de fall som är särskilt reglerade i Lagen om ekonomiska föreningar sker avgång ur Föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur Föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut. Vid avgång på grund av uteslutning förutsätts beslutet vara fattat inom samma tid innan räkenskapsårets slut.

I de fall där medlemmen har tecknat fastighetsanslutningsavtal med Föreningen får avgång dock ej ske tidigare än 5 år efter inträde med undantag då medlemskap skall överlåtas till ny fastighetsägare. I samband med försäljning av fastighet erbjuds den nye fastighetsägaren att ansöka om medlemskap och överta aktuellt fastighetsanslutningsavtal.

Vid utträde ur Föreningen återbetalas inga avgifter med förbehåll för § 9.

§ 11 STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter, med högst fyra suppleanter. Styrelsemedlemmarna skall vara bosatta på olika fastigheter. Styrelsen är beslutsmässig när 2/3 av ledamöterna är närvarande. Vid jämnt antal närvarande styrelseledamöter har mötesordföranden utslagsröst.

Föreningsstämman väljer styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som väljs på två år växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år.

Funktionen ordförande utses på föreningsstämman. Funktionerna vice ordförande, sekreterare och kassör skall utses internt av styrelsen vid styrelsens konstituerande möte. Styrelsesuppleanter har rätt att närvara vid styrelsemöte och skall därför kallas till styrelsemötena.

Byte av styrelse sker efter ordinarie föreningsstämma.

§ 12 FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas av den eller dem styrelsen utser.

§ 13 REVISORER

På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en eller två revisorer och högst två revisorssupp­leanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 14 RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 15 ÅRSREDOVISNING

Styrelsen skall lämna erforderliga handlingar innehållande resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse samt under året förda protokoll från samtliga genomförda styrelsemöten till revisorerna senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma.

§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före maj månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

1.     Mötets öppnande

2.     Val av stämmoordförande och stämmosekreterare.

3.     Godkännande av röstlängden.

4.     Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

5.     Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6.     Fastställande av dagordning.

7.     Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

8.     Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.

9.     Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

10.  Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

11.  Beslut om medlemsavgift och andra avgifter för kommande verksamhetsår.

12.  Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

13.  Val av revisor/er och eventuella revisorssuppleant/er.

14.  Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande

15.  Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag, Föreningens stadgar eller ärenden från medlemmar som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

16.  Mötets avslutande


 

§17 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Extra föreningsstämma skall utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling för uppgivet ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst en tiondel av Föreningens medlemmar.

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 18 RÖSTRÄTT

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.

Medlem har rätt att rösta genom skriftlig röst i förseglat kuvert som öppnas på föreningsstämman.

Alternativt kan medlem rösta via ombud som erhållit en skriftlig fullmakt att rösta i medlemmens ställe. Medlem får företrädas av ombud som är make/maka/sambo eller annan medlem.

Ombudets bemyndigande gäller endast vid en föreningsstämma och måste därför innehålla vilken föreningsstämma rösträtten gäller. Ombud får ej företräda fler än en medlem.

§ 19 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma skall innehålla en uppgift om de ärenden som skall förekomma och skall skickas till samtliga medlemmar. Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelsen får utfärdas tidigast fyra veckor före föreningsstämman samt senast två veckor före ordinarie stämma och en vecka före extra föreningsstämma.

Då kallelse gått ut till föreningsstämman skall styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom e-post eller brev. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas.

§ 20 VINSTFÖRDELNING

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller delas ut som återbäring till medlemmarna i förhållande till deras andel i Föreningen.

§ 21 UPPLÖSNING

Vid Föreningens upplösning skall Föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till deras andel i Föreningen.

§ 22 STADGEÄNDRING

Stadgeändring sker enligt 7 kap. 14 och 15 § i Lagen om ekonomiska föreningar.

§ 23 ÖVRIGT

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller Lagen om ekonomiska föreningar.

 

Att dessa stadgar antagits vid Föreningens konstituerande möte den 2016-05-25 intygas.


Föregående sida: Stadgar
Nästa sida: Aktuella Stadgar