Välkommen!

Slottsåvägens fiberförening Ekonomisk förening har blivit beviljad stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet är på ca: 40% och avser investering i passiv bredbandsinfrastruktur.

236 

Slottsåvägens fiberförening Ekonomisk förening är det fullständiga namnet.

Aktuellt status visar klara sträckor rödmarkerade.

Föreningen bildades den 25 maj 2016 i närvaro av ca 20 personer. Föreningens mål är att i första hand förse fastigheterna på Slottsåvägen - Örestensvägen - Sjölyckevägen med snabbt och pålitligt bredband via optisk fiber. Föreningens nät skall vara öppen så att valfri tjänsteleverantör kan väljas.

Vi kommer att bli anslutna till Marknets fibernät vid reningsverket. Vi avser att plöja ned rör/fiber till alla fastighetsgränser inom området oavsett om fastighetsägaren vill bli ansluten nu eller inte - det är mycket sannolikt att nuvarande eller kommande fastighetsägare kommer att vilja ansluta längre fram.

Dessutom avser vi att förlägga rör/fiber så att såväl den tätbebyggda delen av Haby kan bli anslutna, sannolikt via Marknet samt även den glesare delen av Haby - området kring Sjölyckevägen -  skall kunna anslutas. Den senare delen kan då antingen bilda en egen fiberförening eller bli anslutna via oss. De kommer inte behöva dra rör/fiber ända till reningsverket.

Ja, så var tankarna i början. Sedan gjorde länsstyrelsen klart att fastigheter räknades som anslutna endast om omvandlaren på insidan av fastigheten var ansluten - där föll ambitionen att dra fram fiber till varje tomtgräns. Området utvidgades i flera steg och har nu sannolikt nått sin slutliga omfattning. Ca 65 fastigheter önskar bli anslutna. Så småningom visade det sig att de alternativ Marknet erbjöd för anslutning var knappast acceptabla. Vi kommer troligtvis ansluta oss i närheten av Haby skola med Zitius som kommunikationsoperatör.

Årsstämman 2017 beslutade att låta extern part (Telia) bygga och äga fibernätverket. Se mer under Erbjudanden samt protokollet från mötet.

Efter 1½års funderade beslöt Telia att inte fullfölja sitt löfte att installera fiber i vårt område. Styrelsen sökte andra alternativ - air2fibre, annat företag med telialiknande upplägg - och så småningom beslöts att Föreningens intresse bäst tillvaratogs om nätet ägdes av Föreningen. Man valde att begära in totalentreprenad.

Föreningen sökte och beviljades bidrag från EU/Jordbruksverket. Vi upphandlade totalentreprenad med anbudsbegäran på föreskrivet sätt på TendSign. Åtta svar inkom varav ett inte uppfyllde ställda krav. Av de övriga valdes SLL efter poängberäkning som angivits i anbudsunderlaget.

SLL började med att installera rör på fastigheterna. Sedan kom en period av väntan på tillstånd från framför allt Trafikverket. I början av 2021 var alla tillstånd klara och man började på Sjölyckeområdet. Man blev där nästan klar innan kylan kom och hindrade fortsatt arbete.

Beträffande Slottsåvägsområdet blev det en lång väntan på Vattenfalls entreprenör med vilka vi skulle samförlägga stora delar. I slutet av april påbörjade så Gentab schaktningen längs Slottsåvägen.

KommunikationsOperatör upphandlades vis TendSign ock - Zitius blev den som valdes. I erbjudandet ingick ett s.k. Triple-play grupperbjudande från Telia som bedömdes som fördelaktig. 65 av de till slut 75 medlemmarna valde Telias erbjudande.

Zitius/Telia avser att ansluta vårt nätverk till omvärlden dan 21 juli (i år!!!).

Fiberkartan.se kan du se vilka fastigheter som valt att ansluta sig till vårt nät.

 

 Nästa sida: Om fiberbredband