Protokoll vid ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2017

Protokoll fört vid föreningsstämma för Slottsåvägens fiberförening 2017-05-30 i Skene församlingshem


Närvarande:
enligt närvarolista

1.  Mötet öppnades av Thomas Lichtneckert

2. Till ordförande vid föreningsstämman valdes Sven Nilsson och till sekreterare Johan Schön.

3. Föreningsstämman godkände röstlängden. En förteckning över representerade medlemmar upprättades. Förteckningen godkändes som röstlängd.

4. Till justerare valdes Johan Berg och Bertil Fermstad.

5. Föreningsstämman konstaterades vara utlyst i behörig ordning.

6. Föreningsstämman fastställer föreslagen dagordning

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse. Då revisor inte var närvarande på mötet redogjorde Thomas Lichtneckert för denna punkt.
Intäkter under året var cirka 24 000, kostnader har funnits på cirka 2000. I kassan finns således cirka 22 000. Thomas uppmanar medlemmarna att betala årets medlemsavgift.

8. De medel på cirka 22 000 som finns i kassan beslutas att föras över till nästa års budget.

9. Stämman beviljar styrelsemedlemmarna ansvarsfrihet.

10. Stämman fattade beslut om att inga arvoden ska ges till styrelsemedlemmar.

11. Medlemsavgiften för 2017 beslutades till 200 kr per medlem. Thomas Lichtneckert informerar även om att några medlemmar inte har betalat in avgift för 2016.

12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Mikael Nyström har avböjt fortsatt styrelseuppdrag. Förslaget på stämman var då att ersätta Mikael Nyström som styrelseledamot med Elisabeth Kroon på en tid av 2 år. Kjell Svensson valdes som styrelseledamot på en tid av 2 år. Övriga styrelseledamöter är Anders Bengtsson, Johan Schön och Thomas Lichtneckert. Dessa valdes för en tid av 2 år vid förra stämman. Stämman avstår från att välja suppleanter.

13. Önskemål om ytterligare revisor i föreningen har framförts. Sven Nilsson föreslås och väljs till ny revisor tillsammans med Carl-Johan Thysell.

14. Till valberedning väljs Bertil Fermstad och Bernt Claesson. Bertil Fermstad är sammankallande.

15. Inga övriga ärenden har anmälts

16. Styrelsen redogjorde för arbetet med att undersöka olika alternativ att få fiber inom vårt område samt resultatet därav. För mer information se bilaga 1 till kallelsen, samt mailutskick med erbjudanden kring olika alternativ.

Stämman hade att ta beslut kring val av ett av följande alternativ:

Alt. 1. Föreningen ansvarar och administrerar byggandet av fibernätet och administrerar driften av det. Föreningen äger nätet och har fullständig kontroll över det.

Alt. 2a. Föreningen ansvarar och administrerar byggandet av fibernätet med undantag av blåsning och svetsning av fiber. Föreningen skänker därefter nätet till Marknet och dessutom betalar dem 7.000 kr/anslutning som sedan driver och administrerar nätet. Föreningens inflytande blir i princip ingen i varje fall efter överlåtelse.

Alt. 2b. Föreningen bygger nätet och säljer det till Telia för upp till 9 200 kr/ anslutning. Telia/Zitius driver och administrerar nätet sedan. Föreningens inflytande upphör i och med försäljningen. Föreningen har dock möjlighet att teckna gruppavtal med tjänsteleverantörer.

Alt. 3. Föreningen låter ett kommersiellt företag bygga och äga nätet. Föreningen kommer inte ha inflytande över nätet. Möjligheten till gruppavtal finns kvar.

Stämman beslutar välja alternativ 3. Styrelsen ges i uppdrag att skicka ut information med de erbjudanden som inkommit från Telia respektive IP/only till samtliga boende i Haby. Med informationen följer även en svarstalong där de boende fyller i  önskad leverantör av fiberanslutning. Sista dag att svara är 16 juni. Det företag som får flest röster går föreningen sedan vidare och planerar kommande arbete med.

17. Mötet avslutas

 

Sekreterare:

Johan Schön

 

Ordförande:

Sven Nilsson

 

Justerare:

Bertil Fermstad

Johan Berg