Protokoll vid ordinarie föreningsstämma den 8 juni 2020

ÅRSMÖTESPROTOKOLL  2020

 

Förening                Slottsåvägens Fiberförening Ekonomiska Förening

Dag och tid            Måndagen den 8 juni 2020 kl. 17.30 - 19.30

Plats                      Hemma hos ordförande Thomas Lichtneckerts bostad på
                              Slottsåvägen 22 A, Skene

Typ av möte           På grund av rådande pandemi hålls detta årsmöte som ett virtuellt
                              möte vilket innebär följande:
                              Inga medelemmar deltager fysiskt under mötet.
                              Till alla medlemmar har tillsammans med kallelsen utskickats en
                              Poströstningsavi Slottsåvägens Fiberförenings virtuella årsmöte
                              2020.                     
                              Denna avi skall vara inlämnad före mötets genomförande. senast 5 juni

Deltagare               Antal ifyllda poströstningsavier är 48 vilka utgör röstlängd.

Ärende                   Virtuella årsmötesförhandlingar som följer utskickad avi.

§.1
Beslutas att välja Thomas Lichtneckert till ordförande för mötet

§.2
Beslutas att välja Kjell Svensson till  sekreterare för mötet

§.3
Beslutas att stämman har utlysts i behörig ordning.

§.4
Balans och resultaträkning godkänns samt att resultatet förs över till nästa år.

§.5
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet

§.6
Beslutas enligt styrelsens förslag att styrelsearvode utgår ej.

§.7
Beslutas att oförändrad medlemsavgift 200 kr gäller.

§.8
Johan Olof Schön omväljs till styrelsen

§.9
Annika Gustavsson inväljs i styrelsen

§.10
Aron Bergström inväljs i styrelsen

§.11
Carl Johan Thysell omväljs som revisor. Styrelsen får i uppdrag att hitta en revisorssuppleant.

§. 12
Bertil Fermstad och Bernt Claesson återväljs som valberedning med Bertil som sammankallande.

Övriga  frågor         Inga övriga frågor togs upp till behandling

Avslutning               Ordförande avslutar mötet.

 

Bilaga 1                   Poströstningsavi vid Slottsåvägens Fiberförenings virtuella årsmöte 2020.

Bilaga 2                   Avtal/ avtalsregler

 

Skene 2020-06-08

 

 

Thomas Lichtneckert                                                               Kjell Svensson
ordförande                                                                              sekreterare

 

 

Justeras / Johan Schön                                                             Justerras / Aron Bergström