Protokoll vid ordinarie föreningsstämma den 24 april 2019

Protokoll 20190424

Föreningsstämma i Slottsåvägens Fiberförening Ekonomisk förening.

1.  Mötets öppnande.

2.  Sven Nilsson valdes till ordförande för stämman, Elisabeth Kroon valdes till sekreterare.

3.  Till Justeringsmän, tillika rösträknare valdes Bernt Claesson och Glenn Glansin.

4.  Röstlängd, tillika medlemsförteckning godkändes.

5.  Kallelse till stämman har gått ut via mail samt personlig inbjudan, mötet beslutade att stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6.  Fastställande av dagordning, punkt nr. 16 utgår.

7.  Styrelsens ordförande presenterade årsredovisningen, där det framkom att Telia tagit tillbaka sitt åtagande gällande fiberanslutning.

8.  Sven Nilsson som varit revisor under 2018 presenterade revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. Balansräkning och resultaträkning för 2018 fastställdes. Utgående balans för 2018 = 26 172kr, vilket överförs till 2019.

9.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018.

10. Frågan om arvode till styrelseledamöter och revisorer diskuterades. Beslutet blev att det inte utgår arvode.

11. Medlemsavgiften för 2019 fastställdes till 100 kr, samma som varit under 2018.

12. Val av styrelseledamöter, Kjell Svensson, Thomas Lichtneckert samt Elisabeth Kroon omvaldes på två år.

13. Karl-Johan Thysell  och Sven Nilsson omvaldes till revisorer.

14. Till valberedning för 2019 valdes Bertil Fermstad och Bernt Claesson.

15. Inga övriga ärende togs upp för beslut.

16. -------

17. Roger Dahlén från företaget RALA informerade om sina tjänster och vad de har för möjlighet att vara behjälpliga i en eventuell fiberdragning.

18. Mötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att titta på alternativ för att tillmötesgå medlemmarnas önskemål. Styrelsen kommer att presentera alternativen på ett medlemsmöte.

 

                                                              Vid protokollet

 

                                                               Elisabeth Kroon

 

           Justerare                                                                                                          Justerare

 

           Bernt Claesson                                                                                               Glenn Glansin