Protokoll vid konstituerande föreningsstämman 25 maj 2016

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma för Slottsåvägens fiberförening den 2016-05-25 i Skene församlingshem

Närvarande: Enligt närvarolista (20 personer)

§ 1

Mötet öppnades av Thomas Lichtneckert som hälsade de närvarande välkomna och förklarade syftet med mötet.

§ 2

Thomas Lichtneckert valdes till ordförande vid föreningsstämman.

§ 3

Ordföranden vid föreningsstämman anmälde Frida Karlsson som sitt val av protokollförare.

§ 4

Christoffer Heurlin och Lennart Olavi valdes till justerare.

§ 5

Föreningsstämman beslutade enhälligt att bilda en ekonomisk förening och anta de föreslagna stadgarna för Slottsåvägens fiberförening.

§ 6

Föreningsstämman beslutade att för tiden fram till slutet av den första ordinarie föreningsstämman välja tre styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter.

Föreningsstämman valde Thomas Lichtneckert, Bengt Reineholm och Frida Karlsson till styrelseledamöter och Torgny Sjögren och Per Oja till styrelsesuppleanter.

§ 7

Till revisor för tiden fram till slutet av den första ordinarie föreningsstämman valdes Filip Holmqvist.

§ 8

Thomas Lichneckert presenterade vilket arbete och vilka kontakter som tagits hittills. Marknet som är kommunens fibernät är positiva till att Slottsåvägens fiberförening ansluter till deras nod vid reningsverket i Skene. Diskussion kring alternativa ledningsvägar över viskan och riksväg 41. Finns tankar från Marknets sida om att lägga ner kabel för vidare dragning i Habyområdet i samband med Slottsåvägens fiberförenings fiberdragning. Kostnadsfördelningen kring detta är ej klart. Vidare går det ansöka om ekonomiskt bidrag från länsstyrelsen.

§ 9
Frågor:
-          Det finns fiber framdraget till Habyskolan som ägs av Telia. Finns det möjlighet att utnyttja deras ledning?

-          Borås energi har ett kraftverk inom Slottsåvägens område. Har de fiber eller är de intresserade av att få fiber?

-          Går det att få rotavdrag för fiberdragning? Föreningen kan ej få rotavdrag. Går eventuellt att få rotavdrag för grävning på den egna tomten.

-          Är det möjligt att få nyttja Vattenfalls ledningsstolpar för att komma över Viskan och R41?

§10

Mötet avslutades.

 

Vid protokollet
Frida Karlsson

Ordförande vid föreningsstämman 
Thomas Lichtneckert
 
Justerare 
Christoffer Heurlin
Lennart Olavi