Protokoll vid årsmötet 2023

Protokoll fört vid föreningsstämma för Slottsåvägens fiberförening 2023-06-03 i Skene församlingshem


1. Mötet öppnades av Thomas Lichtneckert
2, Till stämmoordförande valdes Dick Windle
3. Till stämmosekreterare valdes Johan Schön
3. Föreningsstä mman godkände röstlängden.
4. Tilljusterare valdes Klas Gyllinge och Dan-Curt Johannesson
5. Föreningsstämman konstaterades vara utlyst i behörig ordning.
6. Fören ingsstä mma n faststä ller föreslagen dagord ning
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. Föreningens ekonomi
presenterades muntligen. Årsredovisningen godkändes. Revisionsberättelsen
kommer att skickas ut till medlemmarna efterhand.
8. Beslut togs gällande fastställande av balansräkningen och resultaträkningen
utifrån den presenterade årsredovisningen.
9. Stämman beviljar styrelsemedlemmarna ansvarsfrihet.
10. Stämman fattade beslut om att inga arvoden ska ges till
styrelsemedlemmar eller revisor.
11. Medlemsavgift för 2A24 beslutades till 100 kr per medlem. (fastighet)
12. Sittande ordförande valdes om på en period för 1 år.
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Mötet beslutar enligt
valberedningens förslag gällande val av styrelseledamöter. Peter Björk väljs in
på 1 år och Johan Schön och Aron Bergström återvaldes på ytterligare 2 år.
14. Ordförande informerar om att föreningen framöver anlitar en extern part
for bokföring.
15. Omval av revisorer. Bertil Fermstad och Carl-Johan Thysell återväljs till
revisorer.
15. Till valberedning väljs Klas Gyllinge och Bernt Claesson
18. Mötets avslutas

Sekreterare:
Johan Schön

Ordförande:
Dick Windle

Justerare:
Dan-Curt Johannesson och Klas Gvllinge