Protokoll extra föreningsstämma 2016-12-07

Protokoll fört vid extra föreningsstämma med Slottsåvägens fiberförening ekonomisk förening den 2016-12-07 i Skene församlingshem.
 

§1
Föreningsstämman öppnades av Thomas Lichtneckert.

§2
Till ordförande vid föreningsstämman valdes Thomas Lichtneckert och till sekreterare valdes Johan Schön.

§3

Föreningsstämman godkände röstlängden. En förteckning över representerade medlemmar upprättades. Förteckningen godkändes som röstlängd.

§4

Till justerare valdes Anita Fermstad och Jan-Olof Martinsson

§5

Föreningsstämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning. Önskemål framfördes att kallelse via mail skulle gå ut med läskvitto inför nästa möte.

§6

Föreningsstämman fastställer föreslagen dagordning

§7

Föreningsstämman beslutade att i stället för att välja 2 styrelsemedlemmar och 2 suppleanter, välja 4 styrelsemedlemmar. Till styrelsemedlemmar valdes Mikael Nyström, Kjell Svensson, Johan Schön och Anders Bengtsson

§8

Föreningstämman väljer Carl-Johan Tysell till revisor.

§9

Thomas Lichtneckert presenterar hur projektet fortskrider. Den ursprungliga planen att enbart ansluta fastigheter längs Slottsåvägen har ändrats. Nu inkluderas även fastigheter längs Sjölycke- Gårda- och Byggevägen.

Thomas har etablerat kontakter med personer ur andra fiberföreningar med erfarenhet av projektering och upphandling. Synpunkter som framförts från kontaktpersonerna är bl.a. att som förening inte lägga tid på finprojektering utan ta med arbetet i anbudsförfrågan. En annan synpunkt är att blåsa fiber samtidigt som grävjobbet sker då det annars kan ske skador när detta ska ske vid senare tidpunkt.

Grovprojekteringen är i stort sett klar. En anbudsförfrågan kommer påbörjas i början av januari.

Närvarande vid mötet var även kommunens bredbandsombudsman, Per Helmer. Han delgav mötet följande information: Kommunalt bidrag ges enbart för anslutning till annan fiberförening. Bidrag för en specifik dragning kan enbart ges från antingen kommun eller länsstyrelsen. Kommunen tar då upp till 50% av kostnaden.

- Diskussion fördes kring dragningsvägar och eventuellt utvidgat område vid nya Haby.

- Möjligheter att ansluta till Björketorps Fiberförering diskuterades.

§10
Föreningsstämman avslutades.

 

Sekreterare:

Johan Schön

 

Ordförande:

Thomas Lichtneckert

 

Justerare:

Jan-Olof Martinsson

Anita Fermstad