Kallelse till ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2018

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2018

Härmed kallas medlemmarna i Slottsåvägens Fiberförening Ekonomisk förening till ordinarie föreningsstämma i Skene församlingshem, Kyrkåsgatan 6, onsdagen den 30 maj 2018 kl 18:30.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Val av stämmoordförande och stämmosekreterare.
3. Godkännande av röstlängden.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordning.
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter för kommande verksamhetsår.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter - förslag av valberedningen.
13. Val av revisor/er och eventuella revisorssuppleant/er.
14. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande
15. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag, Föreningens stadgar eller ärenden från medlemmar som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
16. Redogörelse av representant för Telia - Daniel Andersson - angående dröjsmålet med fiberbyggnaden.
17. Mötets avslutande

Några punkter att observera:
Ang. punkt 10: Styrelsearbetet är f.n. inte arvoderat. Styrelsen föreslår ingen ändring.
Ang. punkt 11: Eftersom föreningen har små utgifter föreslår styrelsen att årsavgiften sänks till 100 kr för 2018.
Ang. punkt 12: Följande styrelsemedlemmar är aktuella för utbyte/omval: Anders Bengtsson, Johan Schön och Thomas Lichtneckert

Skene den 11 maj 2018

Styrelsen