Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2022

För medlemmarna i Slottsåvägens Fiberförening Ekonomisk förening

Reviderad Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2022

Härmed kallas medlemmarna i Slottsåvägens Fiberförening Ekonomisk förening till ordinarie föreningsstämma i Skene församlingshem, Kyrkåsgatan 6, söndagen den 22 Maj 2022


kl 16:00.
Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av stämmoordförande och stämmosekreterare.
3. Godkännande av röstlängden.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordning.
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter för kommande verksamhetsår.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter - förslag av valberedningen.
13. Val av revisor/er och eventuella revisorssuppleant/er.
14. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande
15. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag, Föreningens stadgar eller ärenden från medlemmar som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
16. Mötets avslutande


Eftersom bokföringen för 2021 är mer omfattande och komplicerad än normalt har revisorn ansett att vi behövt konsultera en erfaren auktoriserad revisor. Detta har tagit extra tid och vi fick den externa revisorns förslag till omdispositioner i bokföringen först den 20 maj. Vi måste därför bryta ut punkterna 7, 8 och 9 för poströstning när de föreslagna ändringarna införts och bokföringen reviderats av vår revisor. Årsredovisning, resultat och balansräk ning samt revisionsberättelse kommer att skickas ut till alla medlemmar för poströstning så
snart de blivit klara.


Några punkter att observera:
Ang. punkt 10: Styrelsearbetet är f.n. inte arvoderat. Styrelsen föreslår ingen ändring.
Ang. punkt 11: Styrelsen föreslår att medlemsavgiften halveras till 100 kr för 2023. Innan vi
fått bidraget från Länsstyrelsen utbetalt har vi en hyfsad men ungefärlig uppfattning beträffande kassaflöde och kapitalbehov. Styrelsen föreslår därför att nätavgiften behålls oförändrad till nästa årsmöte.
Ang. punkt 12: Följande styrelsemedlemmar är aktuella för utbyte/omval: Annika Gustavs son, Johan Schön och Aron Bergström. Alla har samtyckt till att fortsätta delta i styrelsearbetet.
Ang. punkt 13: Carl Johan Thysell har samtyckt att revidera ytterligare ett år med Bertil Fermstad som biträde.
Ang. punkt 14: Bertil Fermstad, sammankallande och Bernt Claesson samtycker till att kvarstå i valberedningen.


Skene den 21 maj 2022


Styrelsen

 

Bilagor:

  1. Ordinarie kallelse i pdf-format
  2. Reviderad kallelse i pdf-format
  3. Verksamhetsberättelse
  4. Inbjudan/anmälan till efterföljande samkväm

Revisionsberättelse samt balans och resultaträkning kommer att skickas ut när de blir klara.