Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2021

för medlemmarna i Slottsåvägens Fiberförening Ekonomisk förening
Härmed utlyses ordinarie föreningsstämma som på grund av rådande viruspandemi hålls per korrespondens
d.v.s. en form av poströstning. Rösterna skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 maj kl 24:00 i form
av den ifyllda röstsedeln som bifogas. Röstsedlarna skall lämnas i Thomas Lichtneckerts brevlåda Slottsåvägen
22 A.


Dagordning:
§1. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
§2. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
§3. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
§5. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
§6. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
§7. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter för kommande verksamhetsår.
§8. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter - förslag av valberedningen.
§9. Val av revisor/er och eventuella revisorssuppleant/er.
§10. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande
§11. Antagning av reviderade stadgar.
§12. Redogörelse för hur nätbyggnaden fortskrider.

Några punkter att observera:
Ang. punkt 6: Styrelsearbetet är f.n. inte arvoderat. Styrelsen föreslår ingen ändring.
Ang. punkt 7: Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2022 förblir 200 kr/år. Styrelsen föreslår att nätavgiften,
som avser förvaltning och underhåll, blir 50 kr/månad och anslutning och att den tas ut från den
månad då nätet tas i drift.
Ang. punkt 8: Följande styrelsemedlemmar är aktuella för utbyte/omval: Kjell Svensson och Thomas
Lichtneckert vilka båda gärna kvarstår. Eftersom vi nu kommer att övergå från byggfas till förvaltningsfas
torde antalet styrelsemedlemmar inte behöva vara fler än fem. Vi tackar därför Elisabeth Kroon för hennes
hängivna arbete i styrelsen.
Ang. punkt 9: Carl Johan Thysell kvarstår gärna. Valberedningen och styrelsen har inte lyckats hitta en
värdig komplement. Valberedningen och styrelsen får i åter i uppdrag att hitta ytterligare en kunnig revisor.
Ang. punkt 10: Styrelsen föreslår att Bertil Fermstad och Bernt Claesson återväljs.
Ang. punkt 11: Sedan våra stadgar antagits har vissa lagar som påverkar stadgarna ändrats. Carina Krii på
Coompanion har haft vänligheten att föreslå de förändringar som lagändringarna påkallar. Vi har anpassat
stadgarna till dessa förändringar.
Med förhoppning att nästa föreningsstämma kan hållas med fysisk närvaro

Skene den 4 maj 2021
Styrelsen

Bilagor:

  1. Röstningsdokument
  2. Balans och resultaträkning
  3. Stadgegranskning av Carina Krii
  4. Reviderade stadgar
  5. Verksamhetsberättelse 2020
  6. Rapport
  7. Valberedningens förslag
  8. Revisionsberättelse