Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2020 för medlemmarna i Slottsåvägens Fiberförening Ekonomisk förening

Härmed utlyses ordinarie föreningsstämma som på grund av rådande viruspandemi hålls per korrespondens d.v.s. en form av poströstning. Rösterna skall vara styrelsen tillhanda senast den 8 juni kl 24:00 i form av den ifyllda röstsedeln som bifogas. Röstsedlarna skall lämnas i Thomas Lichtneckerts brevlåda Slottsåvägen 22 A.
För att få fiber installerad skall även Anslutningsavtal ifylld och undertecknad lämnas i 2 (två) exemplar. Ett av dessa kommer att återlämnas underskriven av representant för styrelsen.


Dagordning:
1. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
2. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
3. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
5. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
6. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
7. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter för kommande verksamhetsår.
8. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter - förslag av valberedningen.
9. Val av revisor/er och eventuella revisorssuppleant/er.
10. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande
11. Redogörelse för anbudsprocessen och resultatet av den.
12. Redogörelse för gången i fiberinstallationsprocessen: tidsplan och kostnader och nödvändigheten av anslutningskontrakt.

Några punkter att observera:
Ang. punkt 6: Styrelsearbetet är f.n. inte arvoderat. Styrelsen föreslår ingen ändring.
Ang. punkt 7: Eftersom föreningen kommer att få betydande utgifter föreslår styrelsen att årsavgiften för 2020 åter höjs till det ursprungliga 200 kr.
Ang. punkt 8: Följande styrelsemedlemmar är aktuella för utbyte/omval: Johan Olof Schön och Anders Bengtsson. Johan kvarstår gärna medan Anders avsäger sig uppdraget p.g.av stor belastning på annat håll. Som ersättare föreslås Annika Gustavsson, Slottsåvägen 18 som tillika kommer att bli kassör för Föreningen. Hon har erfarenhet av att sköta administrationen av ett företag. Bl. a. för att öka kompetensen och sänka medelåldern föreslås att utöka styrelsen med Aron Bergström som är högskoleutbildad systemutvecklare.
Ang. punkt 9: Carl Johan Thysell kvarstår gärna medan Sven Nilsson som numera tillhör Björketorps Fiberförening avsäger sig uppdraget. Valberedningen har inte lyckats hitta en värdig ersättare. Styrelsen får i uppdrag att hitta ytterligare en kunnig revisor.
Ang. punkt 10: Styrelsen föreslår att Bertil Fermstad och Bernt Claesson återväljs.

Skene den 24 maj 2020
Styrelsen

Bilagor:

  1. Röstningsdokument
  2. Balans och resultaträkning
  3. Revisionsberättelse
  4. Om anbudsprocessen och installation av fiber
  5. Anslutningsavtal