Kallelse till ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2017

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2017


Härmed kallas medlemmarna i Slottsåvägens Fiberförening Ekonomisk förening till
ordinarie föreningsstämma i Skene församlingshem, Kyrkåsgatan 6, Tisdagen den
30 maj 2017 kl 18:30.

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av stämmoordförande och stämmosekreterare.
3. Godkännande av röstlängden.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordning.
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om hur
vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter för kommande verksamhetsår.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Val av revisor/er och eventuella revisorssuppleant/er.
14. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande
15. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag, Föreningens
stadgar eller ärenden från medlemmar som anmälts till styrelsen senast fyra veckor
före stämman.
16. Redogörelse för styrelsens arbete med att undersöka olika alternativ att få fiber
inom vårt område samt resultatet därav. V.g. se bilaga 1. Beslut av föreningen vilket
alternativ som skall följas.
17. Mötets avslutande

Några punkter att observera:
Ang. punkt 10: Styrelsearbetet är f.n. inte arvoderat. Styrelsen föreslår ingen ändring.
Ang. punkt 11: Styrelsen föreslår inga förändringar.
Ang. punkt 12: Mikael Nyström har p.g. av egen arbetsbelastning bett att få ställa sin
plats till förfogande. Ersättare skall väljas.
Ang. punkt 12: Vår revisor, Carl Johan Thysell önskar att föreningen skall ha två
revisorer för ökad säkerhet.

Skene den 15 maj 2016
Styrelsen

Länk till Bilaga 1.

P.S. Bifogar denna kallelse i pdf-format för dem som önskar papperskopia