Kallelse till konstituerande föreningsmöte 25 maj 2016

Hej,

Detta är en inbjudan/kallelse till möte för bildande av fiberförening – en ekonomisk förening och diskussion/synpunkter beträffande framtida verksamhet.

Tid & plats: Skene församlingshem, Kyrkåsgatan 6, onsdagen den 25 maj 2016 kl 18:30. Det finns gott om parkeringsplatser.

Detta har hänt…

Undertecknad kontaktade Marks kommun för att diskutera möjligheterna att ansluta mig och eventuellt de närmaste grannarna till kommunens fibernät. Efter någon veckas upprepade påstötningar avtalades ett möte. Det skedde igår den 16 maj med följande deltagare:

Bengt-Allan Frost                VD för Marknet
Tomas Hellberg                  kommunikatör Marknet
Rano Eliasson                    projekt och kundansvarig Marknet
Axel Berg                          nättekniker Marknet

Tomas Odenö                    Slottsåvägen 38
Thomas Lichtneckert          Slottsåvägen 22A

Marknet ställde sig positiva till att medverka till att låta oss ansluta till kommunens nät vid reningsverket. (Vi trodde att Habyskolan var ett annat tänkbart alternativ, men det visar sig att denna fiber ägs och drivs av Telia, så det föll bort)

Marknet påpekade att tillstånd att förlägga fiber i Viskan, vilket skulle ha kunnat vara förenklande, skulle med all säkerhet stöta på administrativa hinder, då det är Länsstyrelsen som handlägger och beviljar sådant – så det föll också bort.

Lyckligtvis finns det en redan existerande bro över Viskan där 41:an går över den strax norr om Hedhem. Då skulle man nämligen kunna plöja ned ett fiberrör norr och väster on Viskan och korsa över till syd och östra sidan om Viskan vid denna bro.

För Marknet finns den stora fördelen att i samband med att vi lägger ’vår’ kabel kan vi för en ringa extrakostnad lägga ytterligare fiber som Marknet eller en eventuell framtida fiberförening i Haby kan nyttja för att koppla in fastigheterna i Haby. Vår förening kommer i sådant fall kunna debitera dem för våra nedlagda kostnader proportionellt. Eftersom förhandlingen med Marknet kommer att fortsätta är ett alternativ att de bidrar redan nu till fibernedplöjningen och kommer då att bli ägare till ’sina’ fibrer.

Och vad skall hända…

Jag bifogar förslag till stadgar. Dessa stadgar kan jag avslöja har stötts och blötts under flera månader för två år sedan då jag deltog i en grupp för att starta en Haby-Berghem fiberförening. Tyvärr dog detta försök p.g. av att en i denna grupp ständigt hade synpunkter på smådetaljer i dessa stadgar. I varje fall sex eller sju sammankomster gick åt för att värka fram dem i bifogat skick… Var snälla och läs genom detta stadgeförslag noggrant och kom gärna med synpunkter/invändningar så snart som möjligt. Det vore en stor tidsvinst om mötet kunde anta stadgarna. Annars måste ett nytt möte utlysas för detta ändamål… Innan stadgarna är antagna kan inte Föreningen registreras och innan registrering kan vi inte fortsätta med arbetet.

Tänkte också skissa vad som kommer att behöva göras för att få till stånd ett fungerande fibernät:

 • Bilda ekonomisk förening – det sker förhoppningsvis de 25:e
 • Projektering – bestämma vilken väg fibern skall dras.
 • Avtal/servitut med markägare – för servitut måste Jordbruksverket anlitas
 • Teckna fastighetsanslutningsavtal med alla fastighetsägare
 • Utmärkning av befintliga ledningar där vi vill lägga fibern
 • Anbud rörplöjning
 • Anbud blåsning
 • Anbud svetsning och inkoppling – eventuellt kan dessa kombineras
 • Genomförande

Fornminnen måste kringgås naturligtvis – det bör inte vara omöjligt – bifogar fornminnen inom ’vårt’ område.

Eftersom detta på ett sätt är ett formellt möte är det kanske på sin plats att göra en slags dagordning som skulle kunna se ut så här:

 • Mötets öppnande
 • Val av stämmoordförande, stämmosekreterare och två justeringsmän/rösrtäknare
 • Diskussion och eventuellt fastställande av stadgarna
 • Diskussion av antalet styrelsemedlemmar och val av interimsstyrelse
 • Diskutera behovet av extra föreningsstämma för att skapa ordinarie styrelse och om så beslutas utse valberedning – 2 personer.
 • Inventering av specialkunskaper bland medlemmarna som kan komma föreningen till godo – tekniker, ekonomer, jurister, revisorer mm
 • Övriga frågor.
 • Mötets avslutande.

Sannolikt kommer jag på ytterligare saker som kan vara bra att känna till och kommer att maila er igen.

Mvh

Thomas Lichtneckert