Kallelse till extra föreningsmöte den 22 juni 2016

Härmed kallas (blivande) medlemmarna i Slottsåvägens Fiberförening Ekonomisk förening till extra föreningsstämma i Skene församlingshem, Kyrkåsgatan 6, Onsdagen den 22 juni 2016 kl 18:30.
Kaffe med något till kommer att serveras.

Dagordning:

1. Mötets öppnande.
2. Val av stämmoordförande och stämmosekreterare.
3. Godkännande av röstlängden.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5, Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordning.
7. Beslut om insatsens storlek.
8. Beslut om medlemsavgift.
9. Val av ordinarie styrelse, suppleanter och revisor.
10. Val av styrelsens ordförande.
11. Information beträffande hur projektering och förhandlingar framskrider.
12. Mötet avslutas.

Några punkter att observera:
Vår förening består liksom alla föreningar av medlemmar och endast medlemmar har rösträtt. Medlemskap beviljas av styrelsen efter ansökan - se stadgarna som antogs förra mötet. Medlemskap i föreningen innebär inte att man förbinder sig att faktiskt ansluta sin fastighet med de kostnader det medför. Anslutningen kommer att regleras av fastighetsanslutningsavtal längre fram när kostnaderna kan uppskattas med större noggrannhet.  Bifogar ansökningsformulär vilka vi gärna vill ha ifyllda (en per fastighet) senast innan mötets start för att kunna göra upp röstlängden. 
Ang. punkt 7: Styrelsen föreslår 200 kr som insats.
Ang. punkt 8: Styrelsen föreslår 200 kr som årlig medlemsavgift. Medlemsavgiften avser kalenderår.
Inga pengar skall betalas ännu. Vi har ansökt om registrering av föreningen hos Bolagsverket och först när registreringen är klar kan vi skaffa bankkonto och bankgiro.
Som det framgår av stadgarna återbetalas insatsen vid medlemskaps upphörande, däremot inte årsavgiften.
Ang. punkt 9: Styrelsen föreslår att interimsstyrelsen, interimssuppleanter och revisor väljs till ordinarie.
Ang. punkt 11: Vi håller stadigt på att få allt bättre grepp om procedurerna som krävs och kostnaderna som är förenade med dessa. Vi kommer således att kunna presentera en bättre uppskattning beträffande anslutningskostnaden för varje ansluten fastighet.

Hälsningar

Styrelsen