Kallelse til extra föreningsstämma den 7 december 2016

Härmed kallas medlemmarna i Slottsåvägens Fiberförening Ekonomisk förening till extra föreningsstämma i Skene församlingshem, Kyrkåsgatan 6, Onsdagen den 7 december 2016 kl 18:30.

Dagordning:

1. Mötets öppnande.
2. Val av stämmoordförande och stämmosekreterare.
3. Godkännande av röstlängden.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5, Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordning.
7. Val av två styrelsemedlemmar och två suppleanter
8. Val av revisor(er).
9. Information beträffande hur projektering och förhandlingar framskrider.
10. Mötet avslutas.

Några punkter att observera:

Ang. punkt 7: två av styrelsemedlemmarna och de två suppleanterna önskar av olika skäl inte längre delta i styrelsearbetet. Styrelsen skall enligt stadgarna väljas av föreningsmötet. Föreningen skulle ha stor nytta av personer med kunskap/erfarenhet av formulering av anbudsförfrågan, ekonomi och förhandling med markägare beträffande ledningsrätt.

Ang. punkt 8: Den nuvarande revisorn Filip Holmqvist samtyckte till att vara vår revisor som en personlig tjänst, men har meddelat att han gärna vill avstå äran att vara vår revisor p.g. av sin övriga arbetsbelastning. Enligt stadgarna kan föreningen ha en eller två revisorer. Det krävs inte at revisorn är auktoriserad utan en s.k. ideell revisor fungerar också utmärkt, vilket innebär att revisorn behöver ha sunt förnuft.

Skene den 21 november 2016

Styrelsen

P.S. Bifogar denna kallelse i pdf-format för dem som önskar papperskopia