Protokoll vid föreningsmöte den 22 juni 2016

Protokoll fört vid föreningsstämma med Slottsåvägens fiberförening ekonomisk förening den 2016-06-22 i Skene församlingshem.
§1
Föreningsstämman öppnades av Thomas Lichtneckert.
§2
Till ordförande vid föreningsstämman valdes Thomas Lichtneckert och till justerare Marina Shutova och Lennart Olavi. Ordföranden vid föreningsstämman anmälde Frida Karlsson som sitt val av protokollförare.
§3
En förteckning över representerade medlemmar upprättades enligt bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd.
§4
Föreningsstämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.
§5
Styrelsens förslag till stadgar föredrogs för föreningsstämman. Föreningsstämman beslutade efter diskussion att enhälligt anta styrelsens förslag till stadgar enligt bilaga 2.
§6
Föreningsstämman beslutar att insatsen till föreningen blir 200 kronor.
§7
Föreningsstämman beslutar att medlemsavgiften blir 200 kronor per kalenderår.
§8
För tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma beslutades att välja 3 styrelseledamöter och 2 styrelsesuppleanter. Föreningsstämman valde Thomas Lichtneckert, Bengt Reineholm och Frida Karlsson till styrelseledamöter och Torgny Sjögren och Per Oja till styrelsesuppleanter.
§9
Thomas Lichtneckert väljs till styrelseordförande.
§10
Filip Holmqvist väljs till revisor.
§11
Thomas Lichtneckert presenterar hur projektet framskrider samt frågor från medlemmar.
- Diskussion kring dragningsvägar och eventuellt utvidgat område. Vilka fornminnen behöver tas hänsyn till?
- Fråga i gruppen kring hurvida fiberindragning höjer fastighetsvärdet. Marina Shutova undersöker den frågan.
- Förslag att undersöka intresset vid olika prisnivåer hos de fastighetsägare som är tveksamma till fiberanslutning. Kerstin Sjögren kontaktar berörda fastighetsägare.
- Diskussion i gruppen kring försäkring i samband med grävning samt tidsgräns för entreprenören i samband med fibernedgrävning. Frågorna tas med vid förhandlingar med entreprenörer.
§12
Föreningsstämman avslutades.