Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2023

Härmed kallas medlemmarna i Slottsåvägens Fiberförening Ekonomisk förening till ordinarie föreningsstämma i Skene församlingshem, Kyrkåsgatan 6, lördagen den 3 juni 2023 kl 16:30.

Styrelsen är medveten att datum överskrider bestämmelserna i stadgarna med tre dagar – tyvärr hittade vi inget lämpligt datum före maj månads utgång.

Dagordning:

1.     Mötets öppnande

2.     Val av stämmoordförande och stämmosekreterare.

3.     Godkännande av röstlängden.

4.     Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

5.     Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6.     Fastställande av dagordning.

7.     Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

8.     Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.

9.     Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

10.  Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

11.  Beslut om medlemsavgift och andra avgifter för kommande verksamhetsår.

12.  Val av ordförande – förslag av valberedningen.

13.  Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter - förslag av valberedningen.

14.  Redogörelse beträffande inköp av bokföringstjänst (ordf).

15.  Val av revisor/er och eventuella revisorssuppleant/er.

16.  Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande

17.  Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag, Föreningens stadgar eller ärenden från medlemmar som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

18.  Mötets avslutande

Några punkter att observera:

Ang. punkt 10: Styrelsearbetet är f.n. inte arvoderat. Styrelsen föreslår ingen ändring.

Ang. punkt 11: Styrelsen föreslår att medlemsavgiften förblir 100 kr för 2024. Innan vi fått bidraget från Länsstyrelsen utbetalt har vi en hyfsad men ungefärlig uppfattning beträffande kassaflöde och kapitalbehov. Styrelsen föreslår därför att nätavgiften behålls oförändrad till nästa årsmöte.

Ang. punkt 13: Följande styrelsemedlemmar är aktuella för utbyte/omval: Annika Gustavsson, Johan Schön och Aron Bergström. Annika Gustavsson föredrar att inte längre delta i styrelsearbetet. Peter Björk vill med glädje bidra med sina kunskaper till styrelsens arbete. Johan Schön och Aron Bergström har samtyckt till att fortsätta delta i styrelsearbetet.

Ang. punkt 15: Carl Johan Thysell har samtyckt att revidera ytterligare ett år med Bertil Fermstad som biträde.

Ang. punkt 16: Klas Gyllinge sammankallande och Bernt Claesson samtycker till att utgöra valberedningen.

Skene den 13 maj 2023

Styrelsen