Protokoll vid ordinarie föreningsstämma den 22 Maj 2022

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2022

 

Förening                Slottsåvägens Fiberförening Ekonomiska Förening

Dag och tid            Söndagen den 22 Maj 2022 kl. 16:00

Plats                      Skene församlingshem, Kyrkåsgatan 6

 

Protokoll för föreningsstämma för Slottsåvägens fiberförening 2022-05-22


1. Mötet öppnades av Thomas Lichtneckert


2. Till ordförande vid föreningsstämman valdes Kjell Svensson


3. Föreningstämman godkände röstlängden


4. Till justerare valdes Torbjörn Fransson och Ulla Winblad


5. Stämman konstaterades vara utlyst i behörig ordning


6. Stämman godkände föreslagen dagordning


7. Enligt kompletterande mailutskick inför föreningsstämman, sköts följande punkter upp:


7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om hur vinsten  eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras. 

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.


Dessa blir föremål för poströstning via e-post när revisionen är klar.

 

10. Stämman fattade beslut om att inga arvoden ska ges till styrelsemedlemmar.


11. Beslut fattades av en halvering av medlemsavgif till 100 kr. Tjänsteavgiften behålls oförändrad. Mötet beslutar enligt styrelsens förslag, halverad medlemsavgift. 


12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Föreslagna styrelseledamöter återväljs. Följande personer återvaldes: Annika Gustavsson, Johan Schön och Aron Bergström.


13. Omval av revisorer. Carl-Johan Thysell  återvaldes till revisor med Bertil Fermstad som biträdande stöd.

14. Till valberedning kvarstår Bertil Fermstad och Bernt Claesson. Bertil Fermstad är sammankallande.

15. Inga övriga ärende lyftes

16. Mötet avslutades


Ordförande:

Kjell Svensson

________________________________


Sekreterare:

Johan Schön

_________________________________


Justerare:


Ulla Winblad

____________________________________


Torbjörn Fransson

_____________________________________