Protokoll vid årsmötet 2021

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2021

Förening Slottsåvägens Fiberförening Ekonomiska Förening

Tidpunkt: Tisdagen den 1 juni 2021 kl. 17.30
 
Plats: Hemma hos ordförande Thomas Lichtneckerts bostad på Slottsåvägen 22 A, Skene
 
Typ av möte: På grund av rådande pandemi hålls detta årsmöte som ett virtuellt möte vilket innebär följande: Inga medlemmar deltager fysiskt under mötet. Till alla medlemmar har tillsammans med kallelsen utskickats en Poströstningsavi Slottsåvägens Fiberförenings virtuella årsmöte 2021. Denna avi skall vara inlämnad före mötets genomförande. senast 31 maj
 
Deltagare: Antal ifyllda poströstningsavier är 28 vilka utgör röstlängd.
 
Ärende: Virtuella årsmötesförhandlingar som följer utskickad avi.

§ 1  Beslutas att välja Thomas Lichtneckert till ordförande för mötet
§ 2  Beslutas att välja Kjell Svensson till sekreterare för mötet
§ 3  Beslutas att stämman har utlysts i behörig ordning.
§ 4  Balans och resultaträkning godkänns samt att resultatet förs över till nästa år.
§ 5  Styrelsen beviljas ansvarsfrihet
§ 6  Beslutas enligt styrelsens förslag att styrelsearvode utgår ej.
§ 7  Beslutas att oförändrad medlemsavgift 200 kr gäller.
§ 8  Beslutas att nätavgift om 50 kr/månad skall debiteras varje ansluten fastighet.
§ 9  Omval av Kjell Svensson i styrelsen
§ 10 Omval av Thomas Lichtneckert till styrelseordförande
§ 11 Omval av Carl Johan Thysell som revisor
§ 12 Förnyat uppdrag till styrelsen att hitta ytterligare en kompetent revisor
§ 13 l Bertil Fermstad och Bernt Claesson återväljs som valberedning med Bertil som sammankallande.
§ 14 Reviderade stadgar antages
 
Övriga frågor: Några medlemmar undrade varför nätavgift skulle tas ut. Vi har ännu ingen erfarenhet av driften av det färdigbyggda nätet och trots efterforskningar vet vi inte riktigt vilka kostnader som vi kan förvänta oss. Istället för att vid tillfällen då sådana kostnader kan uppkomma driva in medel för att täcka dessa, anser vi det vara smidigare att ha en buffert att möta sådana utgifter. Vid nästa årsmöte vet vi mer och kan revidera nätavgiften.
 
Avslutning: Ordförande avslutar mötet.
 
Bilagor: Röstlängd och utfall av poströstning
 
Skene den 1 juni 2021
 
 
 
…………………………………
Thomas Lichtneckert                              Kjell Svensson
ordförande                                            sekreterare
 
 
 
 …………………………………
Justeras / Johan Schön                           Justeras / Aron Bergström