Kallelse till ordinarie föreningsstämma den 24 april 2019

Härmed kallas medlemmarna i Slottsåvägens Fiberförening Ekonomisk förening till ordinarie föreningsstämma i Skene församlingshem, Kyrkåsgatan 6, onsdagen den 24 april 2018 kl 19:30.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Val av stämmoordförande och stämmosekreterare.
3. Godkännande av röstlängden.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordning.
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter för kommande verksamhetsår.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter - förslag av valberedningen.
13. Val av revisor/er och eventuella revisorssuppleant/er.
14. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande
15. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag, Föreningens stadgar eller ärenden från medlemmar som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
16. Redogörelse av representant för Bluecom - Jens Engman - angående luftfiber med tillfälle för frågor.
17. Redogörelse av representant för RALA - Roger Dahlén - angående normal fiber med tillfälle för frågor.
18. Sammanfattning av våra möjligheter.
19. Mötets avslutande

Några punkter att observera:
Ang. punkt 10: Styrelsearbetet är f.n. inte arvoderat. Styrelsen föreslår ingen ändring.
Ang. punkt 11: Eftersom föreningen har små utgifter föreslår styrelsen att årsavgiften också för 2019 förblir 100 kr.
Ang. punkt 12: Följande styrelsemedlemmar är aktuella för utbyte/omval: Kjell Svensson, Elisabeth Kroon och Thomas Lichtneckert

Skene den 8 april 2019

Styrelsen