Protokoll fört vid föreningsstämma för Slottsåvägens fiberförening 2018-05-30 i Skene församlingshem

1.  Mötet öppnades av Thomas Lichtneckert

2. Till ordförande vid föreningsstämman valdes Sven Nilsson och till sekreterare Johan Schön.

3. Föreningsstämman godkände röstlängden. En förteckning över representerade medlemmar upprättades. Förteckningen godkändes som röstlängd.

4. Till justerare valdes Dan-Curt Johannesson.

5. Föreningsstämman konstaterades vara utlyst i behörig ordning.

6. Föreningsstämman fastställer föreslagen dagordning

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse. Då revisor inte var närvarande på mötet redogjorde Thomas Lichtneckert för denna punkt. Revisionsberättelsen godkändes av stämman.

8. De medel på cirka 34 000 som finns i kassan beslutas att föras över till nästa års budget.

9. Stämman beviljar styrelsemedlemmarna ansvarsfrihet.

10. Stämman fattade beslut om att inga arvoden ska ges till styrelsemedlemmar.

11. Medlemsavgiften för 2017 beslutades till 100 kr per medlem. Thomas Lichtneckert informerar även om att några medlemmar inte har betalat in avgift och personlig påminnelse kommer skickas ut.

12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Föreslagna styrelseledamöter återväljs. Följande personer återvaldes: Anders Bengtsson, Johan Schön och Thomas Lichtneckert.

 

13. Omval av revisorer. Sven Nilsson och Carl-Johan Thysell återväljs till revisorer.

14. Till valberedning väljs åter Bertil Fermstad och Bernt Claesson. Bertil Fermstad är sammankallande.

15. Inga övriga ärenden har anmälts

16. Representant från Telia är frånvarande från mötet och stämman saknar information om tidsplan för arbetet från Telia. Mötet uttrycker besvikelse över avsaknaden över information och besked från Telias sida.

17. Mötet avslutas

 

Sekreterare:

Johan Schön

 

Ordförande:

Sven Nilsson

 

Justerare:

Dan-Curt Johannesson